Resultaten voor ggz zorg

ggz zorg
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Internetconsultatie toegang tot de Wet langdurige zorg Wlz voor mensen met een psychische stoornis. U kunt tot en met 3 augustus 2018 uw reactie geven op het concept wetsvoorstel toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.
Handreiking Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen VNG.
De handreiking ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij het maken van afwegingen om indien gewenst voor 2016 en daarna tot inkoopafspraken te komen over de GGZ-zorg door kinderartsen. Omdat er geen sprake is van recht op zorgcontinuïteit vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten niet verplicht deze zorg te contracteren.
Horizontaal toezicht ggz moet leiden tot waardegerichte zorg Actueel Skipr.
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland ZN presenteren een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen de kaders van horizontaal toezicht kunnen afspraken gemaakt worden over gepast gebruik van zorg, zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen toewerken naar meer waardegerichte zorg, ten gunste van de patiënt.
Hulp bij psychische problemen Ministerie van VWS Langdurige zorg.
Zorg en ondersteuning voor mensen met psychische klachten kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet Zvw, de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo en de Wet langdurige zorg Wlz. Psychische behandeling: Zvw. Deze psychische hulp en behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet.: Lichte psychische hulp bij de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
Generalistische basis GGZ 2018.
De GGZ is onderverdeeld in psychologische zorg geleverd door de huisarts, generalistische basis GGZ GBGGZ en specialistische GGZ met en zonder opname. De vergoedingen op deze pagina gaan over de generalistische basis GGZ. De generalistische basis GGZ is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen.
GGZ in een Wlz-instelling Wlz Verzekerde zorg Zorginstituut Nederland.
Zodra de cliënt een GGZ B-indicatie voor voortgezet verblijf heeft, heeft hij dezelfde rechten en plichten als andere verzekerden met een Wlz-indicatie, die verblijf met behandeling ontvangen. Kijk voor meer informatie over die integrale zorg op de pagina Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling Wlz.
Welkom bij LevenZorg De kleurrijke organisatie in thuiszorg en ggz LevenZorg.
Leven Zorg loopt vooruit op de landelijke ontwikkelingen en springt in op de zorgbehoeftes die onbeantwoord blijven. Voorbeelden hiervan zijn zorg op afroep, zorgaupair, hoogcomplexe specialistische zorg aan huis, GGZ behandelingen in de avond, zorg en behandeling in eigen taal.
Geestelijke gezondheidszorg.
Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen of een combinatie met een somatische aandoening.

Contacteer ons