Resultaten voor langdurige zorg ggz

langdurige zorg ggz
Wet Langdurige Zorg Archieven.
Kamervragen, Wet Langdurige Zorg. Kamerbrief over stand van zaken instroom ggz in Wlz. 27 november 2017 Staatssecretaris Blokhuis VWS informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de openstelling van de Wet langdurige zorg Wlz voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg ggz.
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? ZorgWijzer.nl.
Vanwege de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ per 1 januari 2015, valt een groot deel van Geestelijke Gezondheidszorg GGZ onder de Zorgverzekeringswet Zvw. Er gelden een aantal uitzonderingen. Allereerst de langdurige GGZ, waarbij er aaneengesloten verblijf van drie jaar is, valt per 2015 onder de nieuwe Wet langdurige zorg Wlz.
Over langdurige GGZ LGGZ.
Hier vindt u relevante informatie over de Langdurige GGZ voor zover deze onder de Wlz valt. Coöperatie VGZ kiest een actieve opstelling als zorgorganisator door in samenwerking met zorgaanbieders het zorgproces te verbeteren. Dit geldt ook voor de langdurige GGZ. Dit doen we, met hart voor zinnige zorg.
Hulp bij psychische problemen Ministerie van VWS Langdurige zorg.
Zorg en ondersteuning voor mensen met psychische klachten kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet Zvw, de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo en de Wet langdurige zorg Wlz. Psychische behandeling: Zvw. Deze psychische hulp en behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet.: Lichte psychische hulp bij de huisarts of praktijkondersteuner GGZ.
Langdurige zorg toegankelijk voor zware ggz-cliënten Zorgvisie.
Nu de motie Keijzer/Bergkamp is aangenomen zal de nieuwe wettekst van de WLZ wel toegang bieden voor mensen uit de zware ggz. Die tekst wordt naar verwachting in februari door de staatssecretaris van VWS aan de Kamer gepresenteerd. Ik merkte bij de presentatie van de initiële plannen voor de langdurige zorg dat er ruimte zat op dit onderwerp, zegt Kamerlid Bergkamp.
Met ggz biedt Langdurige zorg bij psychische klachten in Roermond, Echt en Heythuysen.
MET ggz meet de resultaten van de behandeling. MET ggz gebruikt hiervoor een vragenlijst die u gedurende de behandeling een aantal keer zult invullen. Voor aanmelding bij Langdurige zorg heeft u een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzende arts nodig.
Wlz GGZ Nederland.
De langdurige ggz wordt bekostigd op basis van zorgzwaartepakketten: de zorgaanbieder brengt een bedrag per dag in rekening voor de behandeling en het verblijf van de cliënt. De Wlz is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of intensief toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.
Langdurende zorg GGZ Nederland.
Onze visie op de langdurende zorg vindt u in ons visiedocument. De standpunten van GGZ Nederland staan in de Factsheet Langdurige Zorg. Zie voor de actuele discussie: GGZ Connect. Factsheet Langdurige zorg april 2013. Visiedocument langdurende ggz definitieve versie maart 2009.pdf.

Contacteer ons