Meer resultaten voor specialistische zorg ggz

specialistische zorg ggz
FAQ Mentaal Beter FAQ Wat is basis-ggz en specialistische ggz?
Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Wat is de specialistische ggz? Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is.
Cliënten GGz Centraal.
Als zorg in de huisartsenpraktijk onvoldoende of niet passend is, dan overlegt de huisarts met de patiënt over verwijzing. De nadruk ligt daarbij op de eigen regie van de patiënt. Alleen als een patiënt een psychiatrische ziekte DSM-5 classificatie heeft, of de huisarts vermoedt dat daarvan sprake is, kan hij of zij verwijzen naar de generalistische basis-ggz. De behandeling kortdurende behandeling of langerdurende behandeling met lage intensiteit vindt plaats zo dicht mogelijk bij huis. In onze regio kunnen mensen voor generalistische basis-ggz onder andere terecht bij Indigo Midden Nederland. Voor behandeling van acute, ernstige en complexe psychiatrische problematiek. GGz Centraal biedt specialistische ggz. Ná behandeling in de specialistische ggz worden mensen zo snel als mogelijk weer terugverwezen naar de huisarts of generalistische basis-ggz.
Werkvelden Geestelijke gezondheidszorg YouChooz.nl.
In hoofdlijnen is de hulpverlening in de GGZ te verdelen in twee vormen, elk met specifieke werkplekken en soorten cliënten.: Specialistische vormen van zorg. Daarnaast vallen onder de GGZ nog twee specialistische vormen van zorg. Verslavingszorg: verslavingsproblemen bestaan uit het gebruik en misbruik van en de verslaving aan nicotine, alcohol, drugs, slaap en kalmeringsmiddelen en gokken.
Basis of gespecialiseerde GGZ? Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
intensieve thuis behandeling, kortdurende klinische opname, zorg in de wijk FACT, woon ondersteunende zorg, begeleiding volgens de WMO, langdurig verblijf en crisiszorg. Meer informatie over de zorg door GGZ WNB is te vinden op de andere paginas binnen deze website.
Vergoeding gespecialiseerde GGZ 2017 De Friesland Zorgverzekeraar.
Bereken uw premie. Vergoeding gespecialiseerde GGZ zonder opname. De zorg bestaat uit diagnostiek en specialistische behandeling van complexe psychische aandoeningen waarbij een zwaar beroep op specialistische kennis nodig is. U heeft recht op deze zorg als u 18 jaar of ouder bent en een psychische stoornis heeft waarbij de kwaliteit van leven ernstig onder druk kan staan.
Basis GGZ of Specialistische GGZ? Psychotherapiepraktijk Amstelveen Welkom bij Ithaca, de praktijk voor psychotherapie Amstelveen.
U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. Dit wordt ook wel 2e lijns zorg genoemd. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal.
Vergoeding voor psychologische zorg ggz IZZ.
Uw huisarts verwijst u naar de juiste psychologische zorg. Voor lichte klachten kunt u dicht bij huis terecht: u wordt geholpen door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts. Verergeren de klachten? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.
Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Kwaliteitseisen voor ggz-zorg. Zorgaanbieders in de GGZ moeten sinds 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut hebben. Het kwaliteitsstatuut bepaalt hoe GGZ-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen. Zodat duidelijk is dat u de juiste hulp, op de juiste plaats en van de juiste zorgverlener ontvangt.

Contacteer ons