Resultaten voor ontwikkelingen ggz 2016

ontwikkelingen ggz 2016
ontwikkelingen ggz ontwikkelingen ggz 2016 cao ggz.
ontwikkelingen in de ggz. basis ggz en specialistische ggz. ontwikkelingen ggz 2016. CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ akkoord 2017-2019. De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de geestelijke gezondheidszorg CAO GGZ met een looptijd van 27 maanden.
Trimbos-instituut Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2016 AF1510.
Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2016. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de tweede meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering. en Hervorming Langdurige GGZ. Deze bestaat uit vier onderdelen.: Kernmonitor kwaliteit van leven en zorgervaringen van mensen met ernstige psychische aandoeningen.; Kernmonitor transitie GGZ-voorzieningen.; Uitvraag ontwikkelingen en stand van zaken gespecialiseerde ambulante GGZ-voorzieningen.;
Marktscan GGZ 2016 Publicaties Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
Auteur: NZa, 2017. Marktscan GGZ 2016. In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit NZa de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De afgelopen jaren zijn veel impactvolle veranderingen doorgevoerd.
ontwikkelingen ggz ontwikkelingen ggz 2016 psycholoog ggz.
ontwikkelingen in de ggz. basis ggz en specialistische ggz. ontwikkelingen ggz 2016. Wat is.het verschil tussen een basispsycholoog en GZ-psycholoog? Het uitvoeren van behandeling en diagnostiek zijn vaak de belangrijkste taken van een GZ psycholoog. Basispsychologen kunnen geen hoofdbehandelaar zijn binnen de GGZ.
Ontwikkelingen voor 2016 Praktijkdata.
Ontwikkelingen voor 2016. Sinds 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ zie de ontwikkelingen 2014. Daarmee is de GGZ zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een nieuwe wijziging doorgevoerd, namelijk de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten zie de ontwikkelingen 2015.
Nieuw: Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
PERSBERICHT Utrecht, 31 maart 2016 De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft om deze reden Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken laten ontwikkelen voor huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz.
EY Verslaggeving Actuele ontwikkelingen GGZ EY Nederland.
Daarnaast zijn door de decentralisaties de tarieven en daarmee ook de resultaten verder onder druk komen te staan. Mede door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren bevindt de continuïteit van de GGZ-zorg zich in de gevarenzone. Door de wijziging in financieringsstromen, verandert ook de manier waarop instellingen verantwoording dienen af te leggen. Over 2015 hebben de GGZ-instellingen verantwoording moeten afleggen aan de verschillende gemeenten. De finale afrekening tussen de GGZ-instellingen en de gemeenten dient op dit moment veelal nog plaats te vinden. Om de administratieve lastendruk enigszins te beperken, hebben instellingen over 2015 veelal verantwoording afgelegd aan gemeenten op basis van het iZA-protocol. Aangezien nog steeds behoefte is aan een landelijk protocol voor 2016 krijgt het iZA-protocol 2015 een update voor de verantwoording over 2016. Het streven is dat vanaf 2017 de accountantscontrole op de productieverantwoording achterwege gelaten kan worden. Er zijn gemeenten die hier al in 2016 invulling aan geven. Als opmaat naar Horizontaal Toezicht is overeenstemming bereikt over het onderzoek controle ggz 2013.
Marktscan GGZ 2016 Marktontwikkelingen Zorgkennis.
De achtergrond van de invoering van de basis ggz in 2014 was ook dat patiënten met minder complexe klachten lichtere vormen van zorg krijgen terwijl de intensieve zorg beschikbaar blijft voor mensen met complexe klachten. De aanmeldwachttijden voor de gespecialiseerde ggz zijn in 2016 verder opgelopen.

Contacteer ons