Resultaten voor ontwikkelingen ggz 2016

ontwikkelingen ggz 2016
Ontwikkelingen voor 2016 Praktijkdata.
Ontwikkelingen voor 2016. Sinds 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ zie de ontwikkelingen 2014. Daarmee is de GGZ zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een nieuwe wijziging doorgevoerd, namelijk de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten zie de ontwikkelingen 2015.
Actueel GGZ Nederland.
GGZ Nederland: Volante is waardevolle aanvulling voor sector. 14-12-2017 in Algemeen. GGZ Nederland feliciteert haar leden Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lenti. Vraagbaak Psychiatrie en recht, meer dan 500 meest gestelde vragen. 14-12-2017 in Zorg en recht Privacywetgeving.
Ggz LHV.
De verwachting is dat de komende tijd door verschillende ontwikkelingen meer mensen met psychische klachten en aandoeningen een beroep zullen doen op de huisartsenzorg. Om deze toenemende vraag op te vangen, zal voldoende capaciteit in de huisartsenzorg moeten worden gerealiseerd. Alleen met voldoende capaciteit kan de huisartsenzorg proberen om binnen de mogelijkheden kwantitatief meer patiënten met psychische klachten binnen de vertrouwde huisartsenpraktijk op te vangen. Daarbij kijken ze ook naar innovatieve methoden en werken ze nauw samen met de partners in de basis generalistische ggz en de gespecialiseerde ggz. De huisartsenzorg kan haar taak als poortwachter alleen goed uitoefenen met een uitstekend functionerende achterdeur, dus de mogelijkheid om, indien nodig, adequaat door te verwijzen. Het aantal mensen dat aanklopt bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg POH-GGZ is in vier jaar tijd verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers van Vektis Intelligence 2017. In 2012 kwamen er 122 duizend mensen bij de POH-GGZ, in 2016 was dit aantal gestegen naar 485 duizend.
Nieuw: Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
PERSBERICHT Utrecht, 31 maart 2016 De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft om deze reden Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken laten ontwikkelen voor huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz.
EY Verslaggeving Actuele ontwikkelingen GGZ EY Nederland.
Mede door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren bevindt de continuïteit van de GGZ-zorg zich in de gevarenzone. Door de wijziging in financieringsstromen, verandert ook de manier waarop instellingen verantwoording dienen af te leggen. Over 2015 hebben de GGZ-instellingen verantwoording moeten afleggen aan de verschillende gemeenten. De finale afrekening tussen de GGZ-instellingen en de gemeenten dient op dit moment veelal nog plaats te vinden. Om de administratieve lastendruk enigszins te beperken, hebben instellingen over 2015 veelal verantwoording afgelegd aan gemeenten op basis van het iZA-protocol. Aangezien nog steeds behoefte is aan een landelijk protocol voor 2016 krijgt het iZA-protocol 2015 een update voor de verantwoording over 2016. Het streven is dat vanaf 2017 de accountantscontrole op de productieverantwoording achterwege gelaten kan worden. Er zijn gemeenten die hier al in 2016 invulling aan geven. Als opmaat naar Horizontaal Toezicht is overeenstemming bereikt over het onderzoek controle ggz 2013.
GGZ Internationaal GGZ Nederland.
GGZ Nederland informeert haar leden over actuele internationale ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan op hun zorgverlening en bedrijfsvoering. Ook geven we informatie aan internationale partners over de Nederlandse specialistische ggz. Waar mogelijk oefenen wij invloed uit op het beleid van internationale organisaties. Samen met de Europese koepel Mental Health Europe benadrukt GGZ Nederland het belang van geestelijke gezondheidszorg voor de Europese burgers en de Europese economie en bouwt zij aan een Europese alliantie voor geestelijke gezondheid. GGZ Nederland legt ook contacten tussen lidinstellingen en potentiële Europese partners. Zie voor de actuele discussie: GGZ Connect. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Mensen met psychische aandoeningen hebben aanzienlijk minder kans op de arbeidsmarkt. 30-11-2016 in GGZ Internationaal Algemeen. Vorige week is het rapport Health at a Glance: Europe 2016 van de OECD verschenen.
GGZ Nederland.
Arbeid en opleiding / Bekostiging / GGZ Internationaal / Kwaliteit en veiligheid / Zorg dichtbij / Zorg en recht / Forensische zorg / Jeugd-ggz / Langdurende zorg / Verslavingszorg / Innovatie Uitgelicht / Minder Regelgekte, Meer Zorg / Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog / TOPGGz.
Langdurende zorg GGZ Nederland.
Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog. GGZ Nederland heeft met de overheid en andere partners in het Bestuurlijk Akkoord en in het Zorgakkoord afspraken gemaakt over de langdurende zorg. De belangrijkste ontwikkelingen.: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning van psychisch kwetsbare burgers, volgens de Wmo 2015.;

Contacteer ons